Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

smutnyziemniak
smutnyziemniak
0932 2afb 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viabumpy bumpy
smutnyziemniak
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viabumpy bumpy
smutnyziemniak
smutnyziemniak
smutnyziemniak
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaDimrost Dimrost
smutnyziemniak
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabumpy bumpy
smutnyziemniak
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viabumpy bumpy
smutnyziemniak
8171 65df 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes

June 02 2017

smutnyziemniak
Reposted fromredsth redsth viabumpy bumpy
smutnyziemniak
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viabumpy bumpy
smutnyziemniak

Precz z moich oczu!... posłucham od razu,

Precz z mego serca!... i serce posłucha,

Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu

Moja i twoja pamięć nie posłucha. 
(...)
Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,

Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

— Adam Mickiewicz
smutnyziemniak
smutnyziemniak
smutnyziemniak
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viabumpy bumpy
smutnyziemniak
5254 ce59 500
Reposted fromkyte kyte viabumpy bumpy
smutnyziemniak
5275 75b1 500
Reposted fromkyte kyte viabumpy bumpy
smutnyziemniak
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viabumpy bumpy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl